Wydział Prewencji

Wydział Prewencji

Do zadań Wydziału Prewencji należy realizacja programów prewencyjnych ukierunkowanych na zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego, ograniczanie przestępczości, zwalczanie patologii społecznych, edukację mieszkańców powiatu w zakresie współpracy na rzecz lokalnego bezpieczeństwa oraz utrzymywanie pozytywnego wizerunku Policji w lokalnym społeczeństwie.

Wydział Prewencji organizuje, koordynuje i wykonuje czynności patrolowe, interwencyjne i ochronne. Prowadzi rozpoznanie i dokonuje ogólnej charakterystyki rejonu pod względem zdarzeń i osób mogących mieć wpływ na stan bezpieczeństwa. Nadzoruje służbę dyżurną. Nadzoruje działania zmierzające do zapewnienia porządku publicznego w trakcie imprez masowych i protestów społecznych.

Zadaniem Wydziału Prewencji jest zapobieganie popełnianiu i ściganie sprawców wykroczeń. Ochrona ludzi i mienia w komunikacji publicznej oraz na obszarach wodnych. Do zadań Wydziału Prewencji należy też koordynacja działań w warunkach katastrof naturalnych, awarii technicznych oraz przygotowanie do wykonywania zadań w warunkach konstytucyjnie określonych stanów nadzwyczajnych w państwie oraz bieżące współdziałanie z innymi podmiotami systemu obronnego państwa.

W skład Wydziału Prewencji wchodzą:

  • Zespół patrolowo – interwencyjny
  • Zespół dyżurnych
  • Zespół dzielnicowych
  • Zespół ds. wykroczeń
  • Zespół organizacji służby, zarządzania kryzysowego i spraw obronnych
  • Jednoosobowe stanowisko ds. profilaktyki społecznej
  • Jednoosobowe stanowisko ds. nieletnich i patologii
Powrót na górę strony