Skargi i wnioski

Skargi i wnioski

Art. 225 § 1 Kpa

"Nikt nie może być narażony na jakikolwiek uszczerbek lub zarzut z powodu złożenia skargi lub wniosku albo z powodu dostarczenia materiału - do publikacji - o znamionach skargi lub wniosku, jeżeli działał w pranicach prawem dozwolonych".

Granice tej ochrony wyznacza zgodność z prawem działania osoby składającej skargę lub wniosek. W związku z tym, ochronie nie podlega osoba, która poprzez wniesienie skargi lub wniosku narusza dobra chronione innych osób dopuszczając się oszczerstwa, zniesławienia lub zniewagi albo też ujawnia prawnie chronione informacje.

                                                                                           J. Borkowski, w: Adamiak, Borkowski, Komentarz 2004, s.813

 

Komendant Powiatowy Policji w Nowym Dworze Gdańskim lub jego Zastępca w sprawie skarg i wniosków przyjmują od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania 8:00 – 15:30, ponadto we wtorki w godzinach 15.30 – 16.30, po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym na numer telefonu: 477439202, lub osobistym umówieniu terminu w siedzibie Komendy.

Skargi na działalność Policji można składać:

- listownie na adres:  KOMENDA POWIATOWA POLICJI W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM
                                    ul. Tadeusza Kościuszki 10
                                    82 – 100 Nowy Dwór Gdański

- osobiście – w siedzibie Komendy, pod w/w adresem

- faksem – na numer: 477439223

- za pośrednictwem ePUAP- adres strony internetowej www.epuap.gov.pl.

- za pośrednictwem poczty elektronicznej – na adres: komenda.ndg@gd.policja.gov.pl

 

W Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gdańsku, mającej siedzibę w Gdańsku przy ul. Okopowej 15, interesanci w sprawach skarg i wniosków przyjmowani są przez funkcjonariuszy Sekcji Skarg i Wniosków Wydziału Kontroli w dni robocze w godzinach 7.30 – 15.30, a we wtorki przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku lub przez wyznaczonego przez niego zastępcę w godzinach 14.30 – 17.30.    

Skargi na działalność Policji można również złożyć na adres:

Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku
ul. Okopowa 15
80-819 Gdańsk
Email: skargi.kontrola@gd.policja.gov.pl


lub w dni robocze w godz. 7.30 do 15.30

Prawo do składania skarg i wniosków jest prawem zagwarantowanym wszystkim obywatelom przez Konstytucję Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (art. 63).

Procedura przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w Policji realizowana jest w oparciu o:

- art. 63 Konstytucji RP (Dz. U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483);

- Dział VIII Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.);

- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002 r. Nr 5, poz. 46).

Zgodnie z § 5 ww. Rozporządzenia "Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu". Skargi mogą być składane ustnie w każdej jednostce organizacyjnej Policji w ustalonych dniach i godzinach. Przyjmujący zgłoszenie sporządza protokół, który podpisuje wnoszący skargę lub wniosek i przyjmujący zgłoszenie. W protokole zamieszcza się datę przyjęcia skargi lub wniosku, imię, nazwisko (nazwę) i adres zgłaszającego oraz zwięzły opis treści sprawy.

Zgodnie z § 8 ust.1 Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. nr 5 z dnia 22 stycznia 2002 r. poz. 46) "Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania".

Skargi składane na piśmie powinny zawierać: imię i nazwisko skarżącego, dokładny adres zamieszkania (miejscowość, kod pocztowy, ulicę, nr domu, numer mieszkania), dokładny opis zdarzenia.

Zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi (odpowiedź na skargę) powinno zawierać: oznaczenie organu, od którego pochodzi, wskazanie, w jaki sposób skarga została załatwiona oraz podpis z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska służbowego osoby upoważnionej do załatwienia skargi. Zawiadomienie o odmownym załatwieniu skargi powinno zawierać ponadto uzasadnienie faktyczne i prawne.

 

Skargi na działalność Policji można kierować do kierowników jednostek policji, jak również składać bezpośrednio do Rzecznika Praw Obywatelskich:

Rzecznik Praw Obywatelskich
Aleja Solidarności 77,
00-090 Warszawa
Przyjęcia Interesantów:
poniedziałek w godz. 9.00 – 17.00
od wtorku do piątku w godz. 9.00 – 15.00

INFOLINIA OBYWATELSKA 800 676 676
telefon: (+48 22) 55 17 700
FAX: (+48 22) 827 64 53

Pełnomocnik Terenowy w Gdańsku (dla woj. zachodniopomorskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego)
ul. Chmielna 54/57
80-748 Gdańsk
sekretariat (+48 58) 764 73 02
fax (+48 58) 764 73 03
Przyjęcia interesantów (pokój nr 206)
telefon (+48 58) 764 73 06
poniedziałek w godz. 10.00 – 17.00
wtorek, środa, czwartek w godz. 9.00 – 15.00

Pełnomocnik Terenowy w Katowicach (dla woj. śląskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego)
ul. Jagiellońska 25
40-032 Katowice
telefon (+48 32) 72 86 800
fax (+48 32) 72 86 823
Przyjęcia interesantów (pokój nr 122)
telefon (+48 58) 764 73 06
poniedziałek, środa, piątek w godz. 9.00 – 15.00
wtorek w godz. 10.00 – 17.00

Pełnomocnik Terenowy we Wrocławiu (dla woj. dolnośląskiego, lubuskiego, opolskiego)
ul. Wierzbowa 5
50 056 Wrocław
sekretariat (+48 71) 34 69 115
fax (+48 71) 343 43 25
Przyjęcia interesantów:
telefon (+48 71) 34 69 100
poniedziałek, wtorek, czwartek w godz. 9.00 – 15.00
środa w godz. 10.00 – 17.00


Linki:


strona główna Rzecznika Praw Obywatelskich - www.rpo.gov.pl
 

formularz elektroniczny - www.rpo.gov.pl/wniosek/

 

Powrót na górę strony