Ochrona Danych Osobowych

Ochrona Danych Osobowych

POUCZENIE ZWIĄZANE Z WEJŚCIEM W ŻYCIE PRZEPISÓW RODO

Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Komendant Powiatowy Policji w Nowym Dworze Gdańskim.

Kontakt:

ul. Tadeusza Kościuszki 10, 82 - 100 Nowy Dwór Gdański

tel. 47 74 39 202 - w dni robocze w godzinach 9.00 – 15.00,

tel. 47 74 39 222 - w pozostałe dni tygodnia.

Fax numer (55) 246-92-23

Komendant Powiatowy Policji w Nowym Dworze Gdańskim wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
Adres mailowy: iod.nowy-dwor-gd@gd.policja.gov.pl .

Pani / Pana dane osobowe będą wykorzystywane w celu rozpatrzenia wniesionej / wniesionego przez Panią / Pana skargi / wniosku.

Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów kodeksu postępowania administracyjnego oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.

Pani / Pana dane osobowe:

- będą udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa,

- nie będą wykorzystywane w celu profilowania.

Komenda Powiatowa Policji w Nowym Dworze Gdańskim nie zamierza przekazywać Pani / Pana danych osobowych do państwa trzeciego.

Pani / Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas realizacji sprawy, a następnie archiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Przysługuje Pani / Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania.

Przysługuje także Pani / Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie przez Panią / Pana danych osobowych jest obowiązkowe, gdyż wynika z przepisów kodeksu postępowania administracyjnego oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków. W przypadku nie podania danych nie będzie możliwe rozpatrzenie wniesionej / wniesionego przez Panią / Pana skargi / wniosku.

 

 

 

Powrót na górę strony