Prawa i Obowiązki Policjanta

Prawa i Obowiązki Policjanta

PRAWA I OBOWIĄZKI POLICJANTA

wynikające z ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji

 

W granicach swoich zadań Policja w celu rozpoznawania, zapobiegania i wykrywania przestępstw i wykroczeń wykonuje czynności: operacyjne, rozpoznawcze, dochodzeniowo-śledcze i administracyjno – porządkowe.

Policjanci wykonujący czynności, o których mowa wyżej, mają prawo:

1/ legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości,

2/ zatrzymywania osób w trybie i przypadkach określonych w przepisach Kodeksu postępowania karnego i innych ustaw,

2a/ zatrzymywania osób pozbawionych wolności, które na podstawie zezwolenia właściwego organu opuściły areszt śledczy albo zakład karny i w wyznaczonym terminie nie powróciły do niego,

3/  zatrzymywania osób stwarzających w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także dla mienia,

3a/ pobierania od osób wymazu ze śluzówki policzków:

- w trybie i przypadkach określonych w przepisach Kodeksu postępowania karnego,

- w celu identyfikacji osób o nieustalonej tożsamości oraz osób usiłujących ukryć swoja tożsamość, jeżeli ustalenie tożsamości w inny sposób jest niemożliwy,

3b/ pobierania materiału biologicznego ze zwłok ludzkich o nieustalonej tożsamości,

4/ przeszukiwania osób i pomieszczeń w trybie i przypadkach określonych w przepisach Kodeksu postępowania karnego i innych ustaw,

5/ dokonywania kontroli osobistej, a także przeglądania zawartości bagaży i sprawdzania ładunku w portach i na dworcach oraz w środkach transportu lądowego, powietrznego              i wodnego, w razie istnienia uzasadnionego podejrzenia popełnienia czynu zabronionego pod groźbą kary,

5a/ obserwowania i rejestrowania przy użyciu środków technicznych obrazu zdarzeń              w miejscach publicznych, a w przypadku czynności operacyjno- rozpoznawczych                     i administracyjno-porzadkowych podejmowanych na podstawie ustawy -  także i dźwięki towarzyszące tym zdarzeniom,

6/ żądania niezbędnej pomocy od instytucji państwowych, organów administracji rządowej      i samorządu terytorialnego oraz jednostek gospodarczych prowadzących działalność               w zakresie użyteczności publicznej; wymienione instytucje, organy i jednostki obowiązane są w zakresie swojego działania, do udzielenia tej pomocy, w zakresie obowiązujących przepisów prawa,

7/ zwracania się o niezbędną pomoc do innych jednostek gospodarczych i organizacji społecznych, jak również zwracania się w nagłych wypadkach do każdej osoby o udzielenie doraźnej pomocy, w ramach obowiązujących przepisów prawa.

Policjanci w toku wykonywania czynności służbowych maja obowiązek respektowania godności ludzkiej oraz przestrzegania i ochrony praw człowieka.

Powrót na górę strony