Zatrzymać przemoc domową

Zatrzymać przemoc domową

PRZEMOC W RODZINIE TO PRZESTĘPSTWO !!! POWSTRZYMAJ JĄ !

W każdej rodzinie bywają chwile gorsze i lepsze. Wiele osób miewa trudne chwile w małżeństwie lub problemy wychowawcze. Awantury domowe, kłótnie rodzinne, nieporozumienia małżeńskie … - większość ludzi sądzi , że powinno się z nimi radzić samodzielnie, rozwiązywać problemy w czterech ścianach mieszkań i nikt z zewnątrz nie powinien wtrącać się w życie rodzinne innych osób. Do pewnego stopnia takie myślenie jest zasadne, a ludzie przezwyciężają problemy sami.

Bywa jednak, że mężowie kopią, szarpią, biją pięściami, wyrywają im włosy, obrzucają najgorszymi wyzwiskami, poniżają i grożą śmiercią…

Bywa że kobiety obrzucają wyzwiskami, wyśmiewają, uderzają nożem lub żelazkiem swoich mężów lub potrafią okrutnie bić swoje dzieci…

Bywa też, że dorośli ludzie potrafią mówić i robić krzywdę swoim zniedołężniałym rodzicom…

W takich sytuacjach określenie KŁÓTNIA DOMOWA, NIEPOROZUMIENIE RODZINNE, KONFLIKT – nie wystarczają, są zbyt łagodne i często tuszują to, co naprawdę dzieje się w rodzinie. W tych przypadkach mówimy o PRZEMOCY W RODZINIE

Przemoc w rodzinie – jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste osób (członków rodziny lub innych osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących), w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.

Przemoc może mieć różny charakter: fizyczny, psychiczny, seksualny, ekonomiczny, polegający na zaniedbywaniu lub izolowaniu. Zjawisko przemocy może trwać kilka, a nawet kilkanaście lat, gdyż ofiary często żywią nadzieję, że sprawca się zmieni. Zatrzymanie przemocy jest warunkiem niezbędnym dla skutecznego udzielenia pomocy ofiarom przemocy.

Stykając się z przemocą domową policjanci mają do czynienia z przestępstwem, bądź jego domniemaniem, gdzie ten sam sprawca wielokrotnie, przez długi czas stosuje przemoc wobec tej samej ofiary. Podstawowym przepisem dotyczącym przemocy w rodzinie jest art. 207 kodeksu karnego mówiący o znęcaniu się fizycznym lub psychicznym nad osobą najbliższą lub nad inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy albo nad małoletnim lub osobą nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny. Aby przemoc mogła być uznana za przestępstwo musi ona mieć charakter ciągły. Ściganie następuje z urzędu. Inne często występujące przestępstwa popełniane w rodzinie to: zgwałcenie, zmuszanie do określonych zachowań, uchylanie się od obowiązku alimentacyjnego, kradzież na rzecz osoby najbliższej, naruszanie nietykalności cielesnej, porzucanie małoletniego lub osoby nieporadnej, uprowadzanie lub zatrzymanie małoletniego wbrew woli osoby powołanej do opieki, dopuszczanie się czynu lubieżnego względem osoby poniżej 15 lat, groźby popełnienia przestępstwa na szkodę najbliższych, nakłanianie i zmuszanie do czynów nierządnych przy wykorzystaniu stosunku zależności, rozpijanie małoletniego.

Podejmowanie interwencji w środowisku wobec rodziny dotkniętej przemocą odbywa się w oparciu o procedurę „Niebieskie Karty” i nie wymaga zgody osoby dotkniętej przemocą w rodzinie.

 

Procedura „Niebieskie Karty” obejmuje ogół czynności podejmowanych i realizowanych przez przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty i ochrony zdrowia, w związku z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie.

Przedstawiciele tych podmiotów realizują procedurę „Niebieskie Karty” w oparciu o zasadę współpracy w ramach zespołu interdyscyplinarnego działającego przy miejskich i gminnych ośrodkach pomocy społecznej.

Wszczęcie procedury „Niebieskie Karty” następuje przez wypełnienie formularza „Niebieska Karta” w przypadku powzięcia, w toku prowadzonych czynności służbowych lub zawodowych, podejrzenia stosowania przemocy wobec członków rodziny lub w wyniku zgłoszenia dokonanego przez członka rodziny lub przez osobę będącą świadkiem przemocy w rodzinie.

INTERWENCJA POLICJI PODEJMOWANA WOBEC PRZEMOCY W RODZINIE

Policjant w większości przypadków jest pierwszą osobą z zewnątrz otrzymującą sygnał o przemocy w rodzinie. O potrzebie interwencji mogą poinformować Policję osobiście bądź telefonicznie:

  • ofiary przemocy,
  • świadkowie przemocy w rodzinie np. sąsiedzi, inni domownicy, znajomi rodziny.

Dyżurny policyjny przyjmujący zgłoszenie – skieruje we wskazane miejsce policjantów, którzy zainterweniują wobec sprawców przemocy rodzinnej, a także udzielą pomocy i informacji ofiarom przemocy. Policjant na miejscu interwencji w trakcie rozmowy z domownikami uzyska możliwie pełną informację o zdarzeniu: ustali tożsamość uczestników konfliktu, przeprowadzi wywiad z osobą powiadamiającą, rozpozna zaistniałą sytuację i jej przyczyny, poinformuje uczestników konfliktu o dalszych czynnościach podejmowanych w ich sprawie. Policjanci interweniujący w rodzinie, w której dochodzi do przemocy wypełnią formularz Niebieskiej Karty i wręczą jego część (kartę B) ofierze przemocy domowej. Jeżeli na miejscu interwencji nie będzie warunków umożliwiających wypełnienie formularza Niebieskiej Karty policjanci wypełnią go po powrocie do jednostki. Policjanci poinformują uczestników konfliktu, iż odwiedzi ich dzielnicowy w celu sprawdzenia bezpieczeństwa i monitorowania sytuacji całej rodziny. Od tej pory rodzina objęta procedurą Niebieskiej Karty otoczona będzie stałą opieką policjantów, którzy składając systematyczne wizyty w domach będą kontrolować stan bezpieczeństwa domowników i zachowanie sprawców.

 

Dane adresowe instytucji działających na terenie powiatu nowodworskiego, świadczących pomoc osobom dotkniętym przemocą w rodzinie

 

Komenda Powiatowa Policji w Nowym Dworze Gdańskim

ul. Kościuszki 10

82-100 Nowy Dwór Gdański

tel.47-74-39-222

 

Zespół Interdyscyplinarny działający przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej

ul. Konopnickiej 19

82-100 Nowy Dwór Gdański

tel. 55-247-21-72

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Warszawska 28 A

82-100 Nowy Dwór Gdański

tel. 55-246-81-75

 

Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej

ul. Warszawska 52

82-100 Nowy Dwór Gdański

tel. 55-261-73-04

 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

ul. E.Wejhera 3

82-100 Nowy Dwór Gdański

 

Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia

ul. H.Sienkiewicza 17

82-100 Nowy Dwór Gdański

I piętro pok. 44

tel. 695-175-029

 

Prokuratura Rejonowa w Malborku

ul. Plac Słowiański 6

82-200 Malbork

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Wojska Polskiego 12

82-103 Stegna

tel. 55-247-82-86

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Gdańska 55

82-110 Sztutowo

tel. 55-547-71-09

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Górników 15

82-120 Krynica Morska

tel.55-620-24-17

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Adres tymczasowy: ul. Kościuszki 22 (budynek szkoły podstawowej)

82-112 Ostaszewo

tel.55-247-15-61/kom.792-945-229

 

 

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Nowym Dworze Gdańskim, ul. Warszawska 28B, tel. 504-935-958

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego w Stegnie, przy ul. Morskiej 11, tel. 504-935-961

 

Lokalny Punkt Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

Parafia przy Kościele pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego

ul. Drzymały 3

82-100 Nowy Dwór Gdański

wtorki – w godz. od 9.00 do godz. 13.00

tel. 694-485-564

 

Numery telefonu pod którymi można uzyskać bezpłatną specjalistyczną pomoc i wsparcie /ogólnopolskie/

 

Niebieska Linia – dla osób, które czują się ofiarami przemocy w rodzinie                          800 12 00 02

Ogólnopolska Poradnia telefoniczna dla Osób Dorosłych w Kryzysie Emocjonalnym       116 123

 

 

Pliki do pobrania

Powrót na górę strony