Zatrzymać przemoc domową - Komenda Powiatowa Policji w Nowym Dworze Gdańskim

Zatrzymać przemoc domową

Zatrzymać przemoc domową

PRZEMOC W RODZINIE TO PRZESTĘPSTWO !!! POWSTRZYMAJ JĄ !

W każdej rodzinie bywają chwile gorsze i lepsze. Wiele osób miewa trudne chwile w małżeństwie lub problemy wychowawcze. Awantury domowe, kłótnie rodzinne, nieporozumienia małżeńskie … - większość ludzi sądzi , że powinno się z nimi radzić samodzielnie, rozwiązywać problemy w czterech ścianach mieszkań i nikt z zewnątrz nie powinien wtrącać się w życie rodzinne innych osób. Do pewnego stopnia takie myślenie jest zasadne, a ludzie przezwyciężają problemy sami.

Bywa jednak, że mężowie kopią, szarpią, biją pięściami, wyrywają im włosy, obrzucają najgorszymi wyzwiskami, poniżają i grożą śmiercią…

Bywa że kobiety obrzucają wyzwiskami, wyśmiewają, uderzają nożem lub żelazkiem swoich mężów lub potrafią okrutnie bić swoje dzieci…

Bywa też, że dorośli ludzie potrafią mówić i robić krzywdę swoim zniedołężniałym rodzicom…

W takich sytuacjach określenie KŁÓTNIA DOMOWA, NIEPOROZUMIENIE RODZINNE, KONFLIKT – nie wystarczają, są zbyt łagodne i często tuszują to, co naprawdę dzieje się w rodzinie. W tych przypadkach mówimy o PRZEMOCY W RODZINIE

Przemoc w rodzinie – jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste osób (członków rodziny lub innych osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących), w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.

Przemoc może mieć różny charakter: fizyczny, psychiczny, seksualny, ekonomiczny, polegający na zaniedbywaniu lub izolowaniu. Zjawisko przemocy może trwać kilka, a nawet kilkanaście lat, gdyż ofiary często żywią nadzieję, że sprawca się zmieni. Zatrzymanie przemocy jest warunkiem niezbędnym dla skutecznego udzielenia pomocy ofiarom przemocy.

Stykając się z przemocą domową policjanci mają do czynienia z przestępstwem, bądź jego domniemaniem, gdzie ten sam sprawca wielokrotnie, przez długi czas stosuje przemoc wobec tej samej ofiary. Podstawowym przepisem dotyczącym przemocy w rodzinie jest art. 207 kodeksu karnego mówiący o znęcaniu się fizycznym lub psychicznym nad osobą najbliższą lub nad inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy albo nad małoletnim lub osobą nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny. Aby przemoc mogła być uznana za przestępstwo musi ona mieć charakter ciągły. Ściganie następuje z urzędu. Inne często występujące przestępstwa popełniane w rodzinie to: zgwałcenie, zmuszanie do określonych zachowań, uchylanie się od obowiązku alimentacyjnego, kradzież na rzecz osoby najbliższej, naruszanie nietykalności cielesnej, porzucanie małoletniego lub osoby nieporadnej, uprowadzanie lub zatrzymanie małoletniego wbrew woli osoby powołanej do opieki, dopuszczanie się czynu lubieżnego względem osoby poniżej 15 lat, groźby popełnienia przestępstwa na szkodę najbliższych, nakłanianie i zmuszanie do czynów nierządnych przy wykorzystaniu stosunku zależności, rozpijanie małoletniego.

Podejmowanie interwencji w środowisku wobec rodziny dotkniętej przemocą odbywa się w oparciu o procedurę „Niebieskie Karty” i nie wymaga zgody osoby dotkniętej przemocą w rodzinie.

przemoc domowa

Procedura „Niebieskie Karty” obejmuje ogół czynności podejmowanych i realizowanych przez przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty i ochrony zdrowia, w związku z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie.

Przedstawiciele tych podmiotów realizują procedurę „Niebieskie Karty” w oparciu o zasadę współpracy w ramach zespołu interdyscyplinarnego działającego przy miejskich i gminnych ośrodkach pomocy społecznej.

Wszczęcie procedury „Niebieskie Karty” następuje przez wypełnienie formularza „Niebieska Karta” w przypadku powzięcia, w toku prowadzonych czynności służbowych lub zawodowych, podejrzenia stosowania przemocy wobec członków rodziny lub w wyniku zgłoszenia dokonanego przez członka rodziny lub przez osobę będącą świadkiem przemocy w rodzinie.

INTERWENCJA POLICJI PODEJMOWANA WOBEC PRZEMOCY W RODZINIE

Policjant w większości przypadków jest pierwszą osobą z zewnątrz otrzymującą sygnał o przemocy w rodzinie. O potrzebie interwencji mogą poinformować Policję osobiście bądź telefonicznie:

  • ofiary przemocy,
  • świadkowie przemocy w rodzinie np. sąsiedzi, inni domownicy, znajomi rodziny.

Dyżurny policyjny przyjmujący zgłoszenie – skieruje we wskazane miejsce policjantów, którzy zainterweniują wobec sprawców przemocy rodzinnej, a także udzielą pomocy i informacji ofiarom przemocy. Policjant na miejscu interwencji w trakcie rozmowy z domownikami uzyska możliwie pełną informację o zdarzeniu: ustali tożsamość uczestników konfliktu, przeprowadzi wywiad z osobą powiadamiającą, rozpozna zaistniałą sytuację i jej przyczyny, poinformuje uczestników konfliktu o dalszych czynnościach podejmowanych w ich sprawie. Policjanci interweniujący w rodzinie, w której dochodzi do przemocy wypełnią formularz Niebieskiej Karty i wręczą jego część (kartę B) ofierze przemocy domowej. Jeżeli na miejscu interwencji nie będzie warunków umożliwiających wypełnienie formularza Niebieskiej Karty policjanci wypełnią go po powrocie do jednostki. Policjanci poinformują uczestników konfliktu, iż odwiedzi ich dzielnicowy w celu sprawdzenia bezpieczeństwa i monitorowania sytuacji całej rodziny. Od tej pory rodzina objęta procedurą Niebieskiej Karty otoczona będzie stałą opieką policjantów, którzy składając systematyczne wizyty w domach będą kontrolować stan bezpieczeństwa domowników i zachowanie sprawców.

Gdzie jeszcze można uzyskać pomoc:

801 12 00 02 – to numer telefonu interwencyjno-informacyjnego, na który mogą dzwonić oczekujące pomocy osoby pokrzywdzone przestępstwem w rodzinie Poradnia e-mailowa – niebieskalinia@niebieskalinia.info Porady prawne – 022 – 666 – 28 – 50 (poniedziałki i piątki w godz. 17.00 – 21.00)

INSTYTUCJE WSPÓŁPRACUJĄCE Z POLICJĄ W ZAKRESIE POMOCYOFIAROM PRZEMOCY RODZINNEJ W POWIECIE NOWODWORSKIM

  • Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej 055 – 261 – 33 - 02
  • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 055 – 246 - 82 - 05
  • Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna – 055 – 247 – 22 – 82
  • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Dworze Gdańskim – 055 – 247 – 22 – 82
  • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krynicy Morskiej – 055 – 620 – 24 - 17 .
  • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sztutowo – 055 – 247 – 71 – 09
  • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stegnie – 055 – 246 – 82 – 86
  • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostaszewie – 055 – 247 – 15 - 61

PRZYDATNE LINKI

Wykaz instytucji niosących pomoc ofiarom przemocy domowej w powiecie nowodworskim oraz rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa w powiecie nowodworskim.

Pliki do pobrania